ORD MOD ORD

Foreningen for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager

Ord Mod Ord er en forening, som har til formål at kæmpe for drenge og mænds retssikkerhed i samtykkesager. Målet er at få samtykkeloven revideret. Ordet voldtægt, som man normalt tolker det, har fået en urimelig drejning. Vi kæmper for at få genoprejsning til de drenge og mænd, der er dømt på samtykkelovens tvivlsomme præmisser. Det kunne være DIN søn, DIN bror, DIN mand, DIN ven..!

TRYK HER - For at deltage i vores undersøgelse


Vi er en forening, der I sidste ende har som formål at få samtykkeloven revideret, så begrebet "frivillighed" kommer til at erstatte begrebet "samtykke". Samt at kæmpe for genoprejsning til de drenge og mænd, der er dømt på samtykkelovens tvivlsomme præmisser.

Foreningen er et samlingssted for dem, der mener, det er på tide med et opgør med den uretfærdighed og den retsstatsstridige behandling, som drenge og mænd, som det primært er, bliver udsat for, når de pludselig ser sig selv blive centrum i en moderne § 216-sag. Der hersker en ensidig tro i systemet på, at alle sager, der anmeldes, er sande.

Desuden hersker en tro på, at samtykkeloven er en entydig sejr for kvinders retsfølelse, idet loven angiveligt er et opgør med mørketal, der dækker over ikke-anmeldte eller utilstrækkeligt behandlede § 216 kontakt- og samtykkesager.

Systemet er, lige fra politikere til politiet og fra anklagemyndigheden til landets domstole, gearet og motiveret af påståede mørketal og en ligestillingsdebat, der kun tilgodeser den ene part, til at tænke og handle ud fra dette. Derfor vil flere og flere, uagtet om grundlaget er sandt eller ej, blive dømt. Endog selvom de er uskyldige.

Dette er et stort samfundsproblem, der skal italesættes og håndteres, fordi det handler om noget så afgørende som vores elementære borgerrettigheder, selve grundpillen i vores civilisation. Af samme årsag er en gruppe af almindelige borgere, der er bekymrede for retssikkerheden i et kulturklima, hvor nogle grupper af borgere favoriseres på bekostning af andre, gået sammen om at danne Ord Mod Ord.

Foreningen omfatter kun ord-mod-ord-sager. Alt, hvad der hører under den regulære voldtægtskategori, omfattes ikke af foreningen.

Ord Mod Ords indsatsområder

Afstigmatisering

Ord-mod-ord-sager skal ikke være et tabu. Vi kæmper for, at alle skal kunne stå frem og tale om dem, pårørende såvel som sigtede.

Revidering af § 216

§ 216, stk. 1 er blevet udvidet til det absurde gennem samtykkebestemmelsens nykriminaliserende "elastik i metermål". Vi kæmper for en præcisering og en indsnævring af paragraffen, så den dækker det gerningsindhold, den rent faktisk benævner.

Retssikkerhed her og nu

Mens målet på længere sigt er at få ændret samtykkelovens ordlyd, er det nødvendigt her og nu at tage nogle proceduremæssige udfordringer op til overvejelse hos politi, anklagemyndighed og dommerstand, sådan at procedurerne i højere grad kommer til at tilgodese den tiltaltes retssikkerhed. Vi kan således ikke leve med, at de procedurer, som er en følge af samtykkeloven, fortsat skal gælde, også selvom loven stadig gælder. Det må laves om med det samme, f.eks. når det gælder inddragelse af omstændigheder, kontekst osv. Retssikkerheden for sigtede i ord-mod-ord-sager må og skal sikres. Det vil sige, balancen mellem retsfølelse og retssikkerhed skal genoprettes.

Oplysning om præmisser

Foreningen forholder sig udelukkende til grundlaget, som samtykkedommene hviler på. Det er vores ambition at synliggøre dette grundlag for den almindelige befolkning, så den har mulighed for at kigge retssystemet efter i kortene og tage stilling til, om det er i overensstemmelse med de normer, vores retssamfund bør hvile på at fælde domme på et sådant grundlag. Vi forholder os ikke til enkelte dommes eventuelle rigtighed eller ikke-rigtighed. Det handler om præmisserne og proceduren.