Gode råd

Overordnet

Gennem indblik i flere sagsforløb har vi i Ord Mod Ord en oplevelse af, at selv mange jurister er i vildrede med, hvordan man skal gebærde sig i det nye samtykkebaserede lovsystem. Derfor kan det være nok så brugbart at høre, hvilke råd almindelige mennesker kan give på baggrund af praktisk erfaring med systemet. Følgende råd er baseret på forskellige borgeres møde med retssystemet i samtykkesager, og kan dermed ses som en form for ”best practise”.

Vær opmærksom på, at..

..§216-sager handler primært om sympati og følelser, sekundært om jura og beviser.

..sager, hvor der ikke ses tegn på samleje eller fund af DNA, anses ikke nødvendigvis som et bevis for, at du ikke har haft sex, og du kan derfor stadig blive dømt.

..sager bliver afgjort ved afstemning om, hvem domstolenes medlemmer vurderer som værende mest troværdig. Troværdighedsvurderingen er baseret på en individuel oplevelse hos den enkelte dommer eller domsmand, hvor praksis er, at der ikke gives begrundelse for vurderingen. Konklusionen angives ofte som en påstand med ordlyden: "Forudrettede gav en detaljeret, sammenhængende og troværdig forklaring".

..du anses som skyldig uden for "enhver rimelig tvivl", selvom du taber med stemmerne 2-1 i byretten eller 4-2 i landsretten.

..anklagemyndigheden har stadig bevisbyrden, men på grund af lovens ordlyd vil tiltalte opleve det som om, at han skal bevise sin uskyld (omvendt bevisbyrde).

..Selvom du ikke skal regne med at få medhold, er det stadig vigtigt at klage over alle de forhold, du oplever som urimelige. Det vil være med til at skabe fokus på problemet, men du skal være opmærksom på de meget korte tidsfrister. Du kan klage over følgende:
a) Politiets og anklagerens adfærd: DUP (Den uafhængige politiklagemyndighed)
b) Dommerne: Den særlige klageret
c) Afgjorte sager: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Du skal have ansøgt om 3 instansbevilling)

Hvad kan du selv gøre

1. Kræv din ret til en advokat

Når du bliver anholdt, har du ret til at kontakte en advokat, og det er vigtigt, at du gør dette så tidligt som muligt og ikke udtaler dig før denne er til stede. En advokat kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og vejlede dig gennem retssystemet. Du vil formentlig få tilbudt en beskikket advokat, men du skal være opmærksom på, at ikke alle advokater er lige gode. Særligt efter indførelsen af samtykkeloven, virker det til, at mange advokater er blevet overrasket over de nye spilleregler.

2. Vær forsigtig med, hvad du siger

Når du er i politiets varetægt, skal du være forsigtig med hvad du siger. Du behøver ikke at blive afhørt, før vidnerne er afhørt. Politiet kan forsøge at presse dig til at sige noget, der kan bruges imod dig senere. Det kan være bedst at vente på, at din advokat er til stede, før du udtaler dig om sagen, og du skal være meget varsom med dit ordvalg. Alt hvad du siger, der kan misforstås eller tolkes, kan blive taget ud af kontekst og brugt imod dig i retten.

3. Dokumentér alt, hvad der sker

Det er vigtigt at dokumentere alt, hvad der sker, når du er anholdt. Beskriv det så godt du kan. Du kan tage noter om, hvad der er blevet sagt, og hvilke handlinger politiet har foretaget. Hvis du har mulighed for det, kan det også være en god ide at tage billeder eller optage videoer af situationen (hvis muligt). Dette kan hjælpe din advokat senere med at forstå, hvad der skete, og om der er sket nogen form for uretfærdighed.

4. Sikre vidner og beviser

Flere sager kendetegnes ved, at politiets efterforskning har været meget mangelfuld og ensidig, og der er eksempler på, at sager virker personligt motiveret. Politiet opleves som langt fra en objektiv, neutral part. Det fremgår af deres hjemmeside, at de i stedet "hjælper anmelderen".

I praksis er der set eksempler på, at vidner er blevet presset til at anmelde imod deres vilje. Afhøringesrapporter er blevet manipuleret, så de senere måtte udgå, og spor, der bekræfter sigtedes forklaring, er ikke blevet undersøgt. Det er derfor en rigtig god ide, at du selv sikrer alle de beviser, der kan give en mere retvisende beskrivelse af begivenhederne. Det kan være i form af hændelsesforløb, udsagn, beskeder, billeder, kvitteringer, og giver dette materiale til din advokat.

Ligeledes skal du insistere på at høre fonetiske afhøringer og sammenligne disse med afhøringsrapporter. Der er flere tilfælde, hvor rapporter afviger i væsentlig grad fra, hvad der faktisk bliver sagt, og det er sjældent til sigtedes fordel.

5. Anskaf en advokat med §216 erfaring

Da det er helt nye spilleregler efter indførslen af samtykkeloven, bør du ikke bero dit valg af advokat på, hvem der "normalt" betragtes som gode forsvarsadvokater. Du bør istedet finde en god og erfaren forsvarsadvokat, der forstår de nye spilleregler, en du oplever kæmper for dig, og som har erfaring med §216 sager. Disse forsvarsadvokater har ofte mere viden om, hvordan man håndterer vidner, og kan hjælpe dig med at navigere igennem retssystemet på en mere betryggende måde.

6. Forberedelse til en retssag

Hvis du skal afgive partsforklaring som tiltalt i en retssag, er det vigtigt at forberede dig grundigt, så du kan give en præcis og pålidelig forklaring.

Hold dig til sandheden: Vær ærlig og beskriv nøjagtigt det, du har set eller oplevet. Hvis du ikke kan huske noget, skal du sige det i stedet for at gætte eller antage. Anklageren har adgang til alle sagsakterne, og hvis du siger noget, der er modstridende i forhold til noget, der tidligere er nævnt, kan du let fremstå utroværdig. Sandheden ændrer sig ikke, men det gør løgnen.

Vær præcis: Beskriv tidspunkt, sted og omstændigheder så præcist som muligt. Jo mere detaljeret og præcis din beskrivelse er, jo mere pålidelig vil din partsforklaring være. Forbered dig ved at læse dine noter igennem, hvis du har taget nogle. Svar kun på de spørgsmål, der er stillet til dig, og undgå at gå ud på et sidespor. Hvis du bliver bedt om at beskrive noget, skal du kun beskrive det, du faktisk husker, og hvordan du oplevede det, især hvad angår samtykke.

Vis, hvem du er: Dommen kan afhænge af, om der er sympati for dig og din person. Vis dine følelser og at du er et menneske. Forbered en afsluttende bemærkning, hvor du beskriver, hvad konsekvenserne har været for dig, og det kan være en rigtig god ide at have så mange tilhørere som muligt med i retten. Det vil vise at du er afholdt og at du har et netværk der bakker dig op.

Kommuniker klart og tydeligt: Tal højt og tydeligt, så dommeren og domsmænd kan høre dig. Dit kropssprog kan også påvirke din partsforklaring, så det er vigtigt at være opmærksom på din kropsholdning, øjenkontakt og generelle udtryk. Hold øjenkontakt med den person, der stiller spørgsmålene, men husk, at det er dommeren og domsmændene, du skal overbevise om din uskyld - ikke anklageren.

Vær venlig men bestemt: Anklageren vil sandsynligvis prøve at få dig til at sige noget, der kan skade din sag. Bevar fatningen og hold dig til det, der faktisk skete. Tal til dommeren og domsmændene og få øjenkontakt med dem, da det er dem, du skal overbevise.

Husk, at din partsforklaring kan være afgørende for udfaldet af retssagen, så det er vigtigt at være grundig og præcis i din beskrivelse af begivenhederne, og at dommeren og domsmændende får sympati for dig som person.

7. Ryd op i dit liv

Det er vigtigt at tage en eventuel retssag meget alvorligt, da udfaldet ofte virker tilfældigt og med en stor grad af usikkerhed. Selvom du ved, at du ikke har gjort noget forkert, er der ingen der har en "god sag", hvis de er blevet tiltalt. Derfor er det en god idé at rydde op i alle praktiske forhold, du måtte have, og skabe overblik for din familie eller netværk. Du kan kun forvente en meget ringe grad af støtte fra systemet og det offentlige, så det er en god idé at have en fortrolig person, der kan handle på dine vegne gennem en fuldmagt.

Socialt og psykologisk er det også en god idé at forklare din side af historien til dem, du har tæt på. Selvom du føler dig enormt presset og stigmatiseret, er det bedst at involvere mennesker tæt på dig tidligt, da de kan støtte dig og hjælpe dig både psykisk og praktisk. Det kan også være en god idé at give en plausibel forklaring til venner, arbejdet osv., hvis du ikke ønsker at dele din historie.

8. Hvis du bliver dømt og skal i fængsel

Det er ikke verdens ende og der er også et liv bagefter! Det er umådelig hårdt at komme i fængsel og blive straffet for noget, man på ingen måde kan genkende eller føler ansvar for. Det er ikke unormalt at have selvmordstanker og overveje om man skal "give op". Men du har kun ét mål, og det er at komme igennem som et helt menneske, for din egen, men også dine pårørende skyld. Grundet lovens brutalitet vil du ("heldigvis") møde mange ganske normale mennesker, der aldrig har stiftet bekendtskab med kriminalforsorgen før, og det er muligt at opbygge venskaber med dem, du deler skæbnefællesskab med.

I foreningen Ord Mod Ord vil vi kanalisere følelsen af uretfærdighed over i en forandring af systemet og et opgør med det systematiske justitsmord og uretfærdigheden.